Podiplomski študij – vpis

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

1. letnik univerzitetnega študijskega programa 2. stopnje Multimedija se lahko vpiše kdor:

  • ima opravljen študij prve stopnje ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij multimedije, računalništva ali informatike, elektrotehnike oziroma študij drugih področij naravoslovja in tehnike (matematika, fizika, kemija in kemijska tehnologija, strojništvo, gradbeništvo),
  • ima opravljen študij prve stopnje s področja ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, ki ni zajeto pod zgornjo točko in je pred vpisom opravil naslednje izpite iz prvostopenjskega programa Multimedija: Programiranje 1, Programiranje 2, Uvod v multimedijske sisteme ter Komunikacijski sistemi ali pa je tekom svojega prvostopenjskega študija osvojil snov pokrito v naštetih predmetih, o čemer odločata Komisija za študijske zadeve FRI in Študijska komisija FE,
  • ima končano enakovredno izobraževanje, kot je navedeno v zgornjih dveh točkah, v tujini.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • povprečno oceno, doseženo na študiju I. stopnje (20 % točk),
  • rezultate izbirnega izpita (80 % točk).

Izbirni izpit bo zajemal področja matematike, programiranja, algoritmov, komunikacijskih sistemov, internetnih protokolov ter lastnosti multimedijskih vsebin, izvajal pa se bo v prvi polovici septembra, po zaključenem roku za prijavo na študijski program.

Nasmejana študentka multimedije na Fakulteti za elektrotehniko stoji in z roko nakazuje znak Multimedija nad seboj.
Študenti sedijo v klopeh predavalnice in pišejo zapiske.

Pogoji za napredovanje v višji letnik in ponavljanje letnika

  • Za vpis v 2. letnik je potrebno opraviti obveznosti 1. letnika v obsegu 54 ECTS.
  • Skladno s 153. členom Statuta Univerze v Ljubljani se študent lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh predpisanih obveznosti za napredovanje, kadar ima za to opravičene razloge, kot so npr.: materinstvo, daljša bolezen,bizjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze. O morebitnem izjemnem vpisu na podlagi študentove vložene prošnje odloča Komisija za študijske zadeve FRI.
  • Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS).
  • Študent lahko izjemoma ponavlja letnik, tudi če ni opravil vseh predpisanih obveznosti za ponavljanje, kadar ima za to opravičene razloge, navedene v 153. členu Statuta Univerze v Ljubljani, kot so npr. materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze. O morebitnem izjemnem ponovnem vpisu na podlagi študentove vložene prošnje odloča Komisija za študijske zadeve FRI.

Pogoji za dokončanje študija

Študent dokonča študij, ko opravi vse predpisane obveznosti študijskega programa v obsegu 120 kreditnih točk, vključno z magistrskim delom.

Statut Univerze v Ljubljani, zadnja sprememba 27. 7. 2019, v 128. členu določa, kdaj študentu zagovora zaključnega dela ni potrebno plačati.

Kandidat, ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela in je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela, brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa.

V primeru, da študent študijskih obveznosti razen zaključnega dela ne opravi pred koncem statusa študenta, mora zagovor plačati skladno s cenikom UL.

Sprememba velja od 1. 10. 2019, ker je s 30. 9. 2019 prenehal veljati sklep UL FE o prehodnem obdobju.