Dodiplomski študij – vpis

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V 1. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Multimedija se lahko vpiše:

 • kdor je opravil maturo ali kdor je pred 1. junijem 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program; v primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu – 60 % točk
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku – 40 % točk;
 • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov, ki ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi; v primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri poklicni maturi – 40 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku – 40 % točk,
  • uspeh pri maturitetnem predmetu – 20 % točk.

Vpisne točke je mogoče neuradno izračunati na portalu Dijaški.net, kjer jih je mogoče primerjati tudi z omejitvami vpisnih točk iz preteklih razpisanih rokov za vpis.

Tri nasmejane študentke multimedije nakazujejo znak Multimedija v prostorih Fakultete za elektrotehniko.
Študent piše izpit predmeta RTVS, ki poteka 30. januarja 2019 ob devetih.

Pogoji za napredovanje v višji letnik in ponavljanje letnika

 • Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če do vpisnega roka opravi obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 53 kreditnih točk (ECTS).
 • Študent se lahko vpiše v 3. letnik, če do vpisnega roka opravi vse obveznosti iz 1. letnika (60 ECTS) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 53 ECTS.
 • Skladno s 125. členom Statuta Univerze v Ljubljani se študent lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh predpisanih obveznosti za napredovanje, kadar ima za to opravičene razloge, kot so npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze. O morebitnem izjemnem vpisu na podlagi študentove vložene prošnje odloča Študijska komisija FE.
 • Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali prejšnji smeri.
 • Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 30 ECTS.
 • Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent opraviti vse obveznosti iz 1. letnika (60 ECTS) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 30 ECTS.

Pogoji za dokončanje študija

Študent dokonča študij, ko opravi vse predpisane obveznosti študijskega programa v obsegu 180 kreditnih točk.

Statut Univerze v Ljubljani, zadnja sprememba 27. 7. 2019, v 128. členu določa, kdaj študentu zagovora zaključnega dela ni potrebno plačati.

Kandidat, ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela in je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela, brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa.

V primeru, da študent študijskih obveznosti razen zaključnega dela ne opravi pred koncem statusa študenta, mora zagovor plačati skladno s cenikom UL.

Sprememba velja od 1. 10. 2019, ker je s 30. 9. 2019 prenehal veljati sklep UL FE o prehodnem obdobju.