Napredovanje v višji letnik

Študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Multimedija se lahko vpiše v 2. letnik, če do vpisnega roka opravi obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 53 kreditnih točk (ECTS).
Študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Multimedija se lahko vpiše v 3. letnik, če do vpisnega roka opravi vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih točk) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 53 kreditnih točk (ECTS).
Za vpis v absolventski staž mora študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Multimedija opraviti vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih točk), vse obveznosti iz 2. letnika (60 kreditnih točk) in obveznosti iz 3. letnika v obsegu najmanj 53 kreditnih točk (ECTS).

Skladno s 153. členom Statuta Univerze v Ljubljani se študent lahko izjemoma vpiše v višji letnik ali v absolventski staž, tudi če ni opravil vseh predpisanih obveznosti za napredovanje, kadar ima za to opravičene razloge, kot so npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze. O morebitnem izjemnem vpisu na podlagi študentove vložene prošnje odloča Študijska komisija FE.

Ponavljanje letnika

Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Multimedija opraviti obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).
Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Multimedija opraviti vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih točk) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).